§ 2. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 2. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  2.
1.
Ustala się dla pracowników służby archiwalnej następujące tabele stanowiące załączniki do rozporządzenia:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych i dodatków specjalnych (załącznik nr 1),
2)
tabelę stawek dodatku specjalnego zamiast dotychczasowego procentowego dodatku specjalnego (załącznik nr 2),
3)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego (załącznik nr 3).
2.
Minister Szkolnictwa Wyższego może przyznać pracownikowi służby archiwalnej, zatrudnionemu w archiwum centralnym lub wojewódzkim, dodatek specjalny w stawce wyższej o jedną lub dwie stawki od maksymalnej stawki przewidzianej dla danego stanowiska w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
W razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków funkcyjnych, przysługuje tylko jeden dodatek wyższy.