§ 13. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 13. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  13.
1.
Dla pracowników objętych rozporządzeniem aktualnie pobierany przejściowy dodatek mieszkaniowy wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) ulega z dniem 1 września 1966 r. trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% podwyżki uposażenia netto, uzyskanej z wprowadzenia zasad określonych w rozporządzeniu, nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.
2.
Przez podwyżkę uposażenia należy rozumieć wzrost netto stałych elementów uposażenia, to jest uposażenia zasadniczego oraz dodatków.
3.
W razie gdy kwota podwyżki uposażenia jest niższa niż 200% pełnego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 30 czerwca 1967 r.
4.
Począwszy od dnia 1 lipca 1967 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego następuje w okresach półrocznych.
5.
Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku mieszkaniowego za każde półrocze począwszy od II półrocza 1967 r. przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem netto uzyskanym w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu regulacji płac, zwanym zarobkiem bazowym.
6.
Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 5) powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.
7.
W razie uzyskania w przekroju rocznym począwszy od 1967 r. średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała utrata prawa do dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskanego w późniejszych okresach. W tym celu, niezależnie od obliczeń półrocznych, dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.
8.
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie mają zastosowania przepisy uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) oraz przepisy uchwały nr 228 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów (Monitor Polski Nr 40, poz. 202).