§ 10. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych. - Dz.U.1966.37.227 - OpenLEX

§ 10. - Uposażenie pracowników zatrudnionych w archiwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.37.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1966 r.
§  10.
1.
Pracownicy objęci rozporządzeniem mogą otrzymać wyższe uposażenie tylko w drodze awansu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub ustalenia uposażenia po okresie próbnym.
3.
Pracownik może być awansowany w obrębie danego stanowiska nie częściej niż co dwa lata. Jako terminy awansowe ustala się dzień 1 stycznia i 22 lipca ze zmianą uposażenia od 1 sierpnia.
4.
Wysokość podwyżki uposażenia zasadniczego przyznanej w związku z awansem nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie.
5.
Przepis ust. 4 ma zastosowanie również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia.