Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi. - Rozdział 5 -... - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 5 - Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  V

Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi.

§  38.
1.
Ustala się dla pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników gospodarczych i obsługi szkół wyższych i placówek naukowych PAN tabelę stanowisk, kwalifikacji i stawek uposażenia stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się również do pracowników administracyjnych, pracowników gospodarczych i obsługi zatrudnionych w zespołach katedr klinicznych zorganizowanych w akademiach medycznych w formie szpitali klinicznych oraz w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
§  39.
Pracownikom administracyjno-biurowym pobierającym uposażenie w wysokości ustalonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia nie przysługują dodatki funkcyjne i służbowe oraz dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami.
§  40.
1.
Robotnicy remontowi i transportowi otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.
Robotnik wykonujący roboty osobiście, a ponadto organizujący i kierujący pracą brygady remontowej lub transportowej składającej się co najmniej z 3 osób otrzymuje dodatek w wysokości do 15% stawki godzinowej.
3.
Za wykonanie prac w terminie i dobrej jakości robotnicy określeni w ust. 1 mogą otrzymać premię w wysokości do 25% stawki podstawowej.
4.
O wysokości indywidualnej miesięcznej premii decyduje rektor szkoły wyższej lub dyrektor (kierownik) placówki naukowej PAN.
§  41.
1.
Portierom i starszym portierom oraz strażnikom i starszym strażnikom przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za następne godziny nadliczbowe oraz godziny nadliczbowe przypadające w święto i w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje w tygodniu 1 dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
§  42.
W celu ustalenia podstawowej stawki godzinowej za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników gospodarczych i obsługi, portierów i starszych portierów oraz strażników i starszych strażników - dzieli się otrzymane przez tych pracowników miesięczne wynagrodzenie przez 200.
§  43.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników gospodarczych i obsługi z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
§  44.
1.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników, rzemieślników i robotników) oraz do robotników zatrudnionych w ogrodach botanicznych szkół wyższych - stosuje się zasady płac, premie, wszelkie dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, dla brygadzistów) oraz zasady korzystania z odzieży roboczej i ochronnej obowiązujące dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej.
2.
Do dozorców domów i sprzątaczy ulic (w budynkach szkół wyższych i PAN, w gmachach szkolnych i budynkach mieszkalnych) stosuje się przepisy układu zbiorowego pracy dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej.