Przepisy ogólne. - Rozdział 1 - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. - Dz.U.1961.43.225 - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

Rozdział  I

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Przepisom rozporządzenia podlegają:
1)
zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych oraz w Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej w skróceniu "PAN", i jej placówkach naukowych:

- samodzielni i pomocniczy pracownicy nauki,

- bibliotekarze dyplomowani i pracownicy służby bibliotecznej,

- dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej,

- pracownicy techniczno-badawczy,

- pracownicy naukowo-techniczni,

- robotnicy w szkołach wyższych, w PAN i w jej placówkach naukowych,

- pracownicy administracyjno-biurowi,

- pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi,

- osoby prowadzące w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych wykłady, ćwiczenia i inne prace dydaktyczne,

2)
zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych:

- starsi wykładowcy i wykładowcy,

- lektorzy (nauczyciele języków obcych), nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, nauczyciele przedmiotów pomocniczych w wyższych szkołach artystycznych, nauczyciele studium wojskowego, akompaniatorzy.

2.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) za zgodą Prezesa Rady Ministrów mogą zastosować przepisy rozporządzenia do samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w archiwach państwowych, muzeach i bibliotekach naukowych.