§ 3. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 3. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  3.
1.
Minister sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi zalicza szkoły do poszczególnych grup z punktu widzenia poziomu płac (załącznik nr 5 do rozporządzenia), biorąc pod uwagę liczebność pracowników i studentów szkół, a także zakres i rodzaj prowadzonych przez szkołę prac badawczych i wartość jej mienia.
2.
Do I grupy mogą być zaliczone szkoły posiadające co najmniej 12 tys. pracowników i studentów. Do II grupy mogą być zaliczone szkoły posiadające co najmniej 6 tys. pracowników i studentów.
3.
Właściwy minister może zaszeregować szkołę wyższą o jedną grupę wyżej, niż to wynika z przepisu ust. 2, w wypadkach szczególnie uzasadnionych zakresem, rodzajem i znaczeniem prowadzonych przez szkołę prac badawczych.