§ 2. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. - Dz.U.1973.36.213 - OpenLEX

§ 2. - Uposażenie pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.36.213

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
§  2.
1.
Ustala się dla pracowników wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 tabele: stawek uposażenia zasadniczego, stawek dodatku specjalnego oraz stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania, stanowiące załączniki nr 1-5 do rozporządzenia.
2.
Pracownikom zajmującym stanowiska określone w załączniku nr 3 pod liczbą porządkową 1-3 oraz 5, w załączniku nr 4 pod liczbą porządkową 1-3 i w załączniku nr 5 pod liczbą porządkową 1-9 przysługuje dodatek specjalny co najmniej w najniższej stawce przewidzianej dla danego stanowiska. Pracownikom zajmującym stanowiska określone w załączniku nr 4 pod liczbą porządkową 4-7 i w załączniku nr 5 pod liczbą porządkową 10-15 może być przyznany dodatek specjalny.
3.
Zainteresowany minister w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych może uzupełniać tabele ustalone w załącznikach nr 3, 4 i 5 nowymi lub równorzędnymi stanowiskami oraz określać dla tych stanowisk kwalifikacje i zaszeregowania do grup uposażenia zasadniczego i stawek dodatku specjalnego.