Art. 3. - Uposażenie państwowych pracowników nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.20.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.
Art.  3.

Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia zasady zaszeregowania osób wymienionych w art. 1 do grup uposażenia, wyszczególnionych w art. 2.