Zasady zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1948 r.
o zasadach zaszeregowania państwowych pracowników nauki do grup uposażenia i o dodatkach do uposażenia.

Na podstawie art. 1 ust. 4, art. 3, 5, 6 ust. 4, art. 7 i art. 8 ust. 2 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) zarządza się, co następuje:
Przepisy wstępne.
Do pracowników nauki należą:
a)
profesorowie, docenci etatowi, zastępcy profesorów w szkołach wyższych zawodowych, nauczyciele przedmiotów pomocniczych, kustosze, adiunkci, prosektorzy, konstruktorzy, obserwatorzy, asystenci, archiwiści, bibliotekarze, nauczyciele zawodu, mechanicy precyzyjni, laboranci, preparatorzy, konserwatorzy techniczni, pielęgniarze, położne i rentgeniści zatrudnieni w szkołach wyższych, archiwach i bibliotekach naukowych oraz zakładach i instytutach naukowo-badawczych,
b)
kierownicy zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych,
c)
ogrodnicy specjaliści zatrudnieni w ogrodach botanicznych i farmakognostycznych oraz placówkach naukowo-badawczych szkół rolniczych.
Grupami uposażenia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są grupy uposażenia zasadniczego, ustanowione w art. 2 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).

Zasady zaszeregowania pracowników nauki.

Przepisy dotyczące profesorów, docentów etatowych i pomocniczych sił naukowych, zatrudnionych w szkołach akademickich.

§  3.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 1.
§  4.
Profesorowie nadzwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  5.
Docenci etatowi otrzymują uposażenie grupy 3.
§  6.
Adiunkci, prosektorzy, konstruktorzy i obserwatorzy otrzymują uposażenie grupy 5. W razie uzyskania tytułu docenta, z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 4.
§  7.
Asystenci starsi otrzymują uposażenie grupy 6. W razie uzyskania tytułu docenta, z dniem 1 stycznia następnego roku przyznaje się uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące profesorów, zastępców profesorów, nauczycieli zawodu i asystentów w szkołach wyższych zawodowych.

§  8.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy 2.
§  9.
Profesorowie, posiadający tytuł docenta, otrzymują uposażenie grupy 3.
§  10.
Profesorowie stali otrzymują uposażenie grupy 4 lub 3.
§  11.
Profesorowie tymczasowi i zastępcy profesorów otrzymują uposażenie grupy 4.
§  12.
Nauczyciele zawodu otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  13.
Asystenci z ukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 6 lub 7.
§  14.
Asystenci z nieukończonymi studiami wyższymi otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy dotyczące nauczycieli przedmiotów pomocniczych w szkołach wyższych.

§  15.
Nauczyciele przedmiotów pomocniczych otrzymują uposażenie grupy 5.

Przepisy dotyczące pracowników zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

§  16.
Kierownicy i samodzielni pracownicy naukowi zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz kierownicy archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 4, 3, 2 lub 1.
§  17.
Kustosze otrzymują uposażenie grupy 5 i mogą awansować do grupy 4.
§  18.
Archiwiści archiwów i bibliotekarze bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 6 i mogą awansować do grupy 5.
§  19.
Asystenci archiwów i bibliotek naukowych otrzymują uposażenie grupy 7 i mogą awansować do grupy 6.
§  20.
Adiunkci i asystenci zakładów i instytutów naukowo-badawczych otrzymują uposażenie według grup, podanych w §§ 6 i 7 niniejszego rozporządzenia.

Przepisy dotyczące pracowników pomocniczych naukowo-technicznych szkół wyższych, archiwów i bibliotek naukowych oraz zakładów i instytutów naukowo-badawczych.

§  21.
Pracownikami pomocniczymi naukowo-technicznymi są ci pracownicy, którzy wykonywują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką.

Minister Oświaty w porozumieniu z właściwym ministrem i Ministrem Skarbu ustali warunki i rodzaje stanowisk, na których pracownicy pomocniczy naukowo-techniczni wykonywują pracę o charakterze ściśle związanym z nauką.

§  22.
Mechanicy precyzyjni z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią lub z dyplomem do nauczania zawodu (instruktorzy) otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  23.
Mechanicy precyzyjni z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  24.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową i ukończoną szkołą średnią otrzymują uposażenie grupy 6, a po 20 latach służby uposażenie grupy 5.
§  25.
Ogrodnicy z ukończoną praktyką zawodową, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  26.
Laboranci, preparatorzy i konserwatorzy techniczni z ukończoną szkołą średnią lub egzaminem zawodowym otrzymują uposażenie grupy 7, a po ukończeniu 20 lat służby uposażenie grupy 6.
§  27.
Laboranci, preparatorzy i konserwatorzy techniczni, nie posiadający świadectwa ukończenia szkoły średniej, otrzymują uposażenie grupy 8, a po 20 latach służby uposażenie grupy 7.
§  28.
Dyplomowani pielęgniarze, rentgeniści i położne, zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich, otrzymują uposażenie grupy 7, a po 20 latach służby uposażenie grupy 6.
§  29.
Pielęgniarze i rentgeniści nie posiadający dyplomu, a zatrudnieni w klinikach uniwersyteckich, otrzymują uposażenie grupy 8.

Przepisy ogólne.

§  30.
Pracownikom, wymienionym w § 12, 22-28 niniejszego rozporządzenia przysługiwać będzie wyższe uposażenie od dnia 1 stycznia następnego roku po ukończeniu przez nich 20 lat służby na tym stanowisku, które było podstawą zaszeregowania do grupy uposażenia w myśl niniejszego rozporządzenia.

Dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe.

Dodatki lokalne.

§  31.
Pracownikom nauki pełniącym służbę w m. st. Warszawie przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
1750
2650
3580
4500
5450
6400
7380
8350
§  32.
Pracownikom nauki pełniącym służbę na terenie Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatów bytomskiego, gliwickiego i zabrskiego, w mieście Gdyni i Gdańsku oraz w powiecie gdańskim przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupiemiesięcznie złotych
11.700
21.400
31.250
41.100
5 950
6 850
7 800
8 750
§  33.
Dodatek lokalny nie przysługuje pracownikom nauki delegowanym do miejscowości, w których dodatek ten nie jest wypłacany.

Dodatki funkcyjne.

§  34.
Przyznaje się następujące dodatki funkcyjne:
a)
w szkołach akademickich:

Rektor szkoły akademickiej 10.000 zł

Prorektor szkoły akademickiej 6.000 zł

Dziekan wydziału szkoły akademickiej 4.000 zł

Kierownik opartego na własnym statucie oddziału lub studium 4.000 zł

Kierownik roku wstępnego 4.000 zł

b)
w szkołach wyższych zawodowych:

Rektor szkoły wyższej zawodowej 6.000 zł

Prorektor szkoły wyższej zawodowej 4.000 zł

Dziekan wydziału szkoły wyższej zawodowej 3.000 zł

Kierownik roku wstępnego 3.000 zł

Dodatki służbowe.

§  35.
Przyznaje się następujące dodatki służbowe:
a)
w szkołach akademickich:

Kierownik kliniki uniwersyteckiej 3.000 zł

Kierownik zakładu lub seminarium w szkole akademickiej 2.000 zł

b)
w szkołach wyższych zawodowych:

Kierownik warsztatu lub zakładu 2.000 zł

c)
w zakładach i instytutach naukowo-badawczych, w zakładach instytutów naukowo-badawczych oraz archiwach i bibliotekach naukowych:

Kierownik 4.000 do 6.000 zł

Kierownik oddziału 2.000 zł

§  36.
Przepisy o dodatku funkcyjnym stosuje się odpowiednio do dodatku służbowego. Można otrzymywać równocześnie tylko jeden dodatek służbowy. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków służbowych, służy uprawnionemu prawo wyboru.
§  37.
Dodatki służbowe ustala właściwa władza naczelna.

Wynagrodzenie za dodatkowe czynności.

§  38.
Profesorowie, docenci etatowi, adiunkci i asystenci mają prawo do wynagrodzenia za zlecone im przez radę wydziałową lub radę pedagogiczną czynności dodatkowe, a to wykłady i ćwiczenia z dziedzin nie wchodzących w ich zakres nauczania lub w zakres ich obowiązków normalnych.
§  39.
Wynagrodzenie za wykonywanie zajęć zleconych ustala się w następującej wysokości, określonej w stosunku miesięcznym za jedną godzinę tygodniowo:
za wykładyza ćwiczenia
a) w szkołach akademickich ................8%6%
uposażenia zasadniczego grupy 2
b) w szkołach wyższych zawodowych .........8%6%
uposażenia zasadniczego grupy 3
c) na roku wstępnym w szkołach:
akademickich ...........................7%-
uposażenia zasadniczego grupy 2
wyższych zawodowych ....................7%-
uposażenia zasadniczego grupy 3
d) za lektoraty ...........................6%6%
uposażenia zasadniczego grupy 2
e) na studiach wychowania fizycznego:za ćwiczenia cielesne,
1) pracownicy kwalifikowani ............5%
uposażenia zasadniczego grupy 2
2) pracownicy niekwalifikowani .........5%
uposażenia zasadniczego grupy 4.
§  40.
Wynagrodzenie za godziny pracy zleconej płatne jest:
a)
przez przeciąg 4 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny trymestr,
b)
przez przeciąg 6 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez jeden pełny semestr,
c)
przez przeciąg 8 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez dwa pełne trymestry,
d)
przez przeciąg 12 miesięcy - jeżeli wykłady lub ćwiczenia prowadzone są przez pełne dwa semestry lub trzy pełne trymestry.
§  41.
Przepisy §§ 39 i 40 mają zastosowanie również do pracowników kontraktowych, którym zlecono prowadzenie wykładów i ćwiczeń zleconych.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  42.
Profesorowie szkół wyższych zawodowych, pobierający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie grupy V, otrzymują uposażenie grupy 3, profesorowie szkół wyższych zawodowych pobierający uposażenie grupy VI, otrzymują uposażenie grupy 4.

Asystenci szkół wyższych zawodowych pobierający w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uposażenie grupy VIII otrzymują uposażenie grupy 6, a asystenci pobierający dotychczas uposażenie grupy IX otrzymują uposażenie grupy 7.

§  43.
Minister Oświaty albo właściwy minister zalicza do odpowiedniej grupy uposażenia kierowników i samodzielnych pracowników naukowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych, kierowników archiwów i bibliotek naukowych oraz kustoszy, archiwistów, bibliotekarzy i asystentów archiwów i bibliotek naukowych.
§  44.
Zastępcy profesorów i wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego mianowani na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 379), o ile nie dotyczy ich przepis art. 16 lit. b) dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137), otrzymują uposażenie: zastępcy profesorów grupy 3, a wykładowcy grupy 4.
§  45.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1948 r. Z dniem 1 lutego 1948 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych wraz z późniejszymi zmianami, a to w odniesieniu do pracowników szkół wyższych, archiwów i bibliotek naukowych oraz zakładów i instytutów naukowo-badawczych, których uposażenie zostało uregulowane dekretem z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137).