§ 7. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje... - Dz.U.1923.84.662 - OpenLEX

§ 7. - Umieszczanie w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.662

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  7.
Dzieci, umieszczona w zakładach w myśl niniejszego rozporządzenia, mogą być z nich odebrane przez osoby, na których wniosek zostały umieszczone, o ile osoby te dają rękojmię, że dzieci będą miały zapewnione utrzymanie i wykształcenie, przyczem odebranie to może nastąpić tylko za zezwoleniem władzy administracyjnej I instancji na podstawie orzeczenia komisji kwalifikacyjnych dla spraw sierot wojennych, wydanego po porozumieniu się z zarządem odnośnego zakładu.

Władze administracyjne I instancji powinny podawać datę odebrania dzieci z zakładu do wiadomości urzędów wojewódzkich w celu wstrzymania asygnat na utrzymanie i kształcenie tych dzieci.

Zwolnienie z zakładów dzieci wzmiankowanych w § 1 p. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia względnie zawieszenie wypłat uskutecznionych przez urzędy wojewódzkie na ich utrzymanie i kształcenie w myśl § 9 niniejszego rozporządzenia następuje wskutek wygaśnięcia warunków uprawniających dzieci do korzystania ze świadczeń w myśl niniejszego rozporządzenia a mianowicie, jeżeli dzieci te utraciły prawo do renty zupełnych sierot. Ze względu na to izby skarbowe są zobowiązane zawiadamiać władze administracyjne I instancji o każdym wypadku, w którym zostanie wstrzymane 30%-owe zaopatrzenie dziecka, korzystającego z uprawnienia w myśl niniejszego rozporządzenia.