Ulgi w spłacie daniny lasowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 grudnia 1932 r.
o ulgach w spłacie daniny lasowej.

Na podstawie art. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 291) oraz art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 479) zarządzam co następuje:
W §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o ulgach w spłacie daniny lasowej (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 892) wyrazy. 31 grudnia 1932 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 1933 r.".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.