Ulgi celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 22 czerwca 1931 r.
o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy przywozie:
a)
maszyn i aparatów niewyrabianych w kraju, o ile stanowią część składową nowoinstalowanych kompletnych urządzeń oddziałów zakładów przemysłowych lub mają służyć do obniżenia kosztów, względnie zwiększenia produkcji przemysłowej lub rolnej, może być stosowane cło ulgowe, wynoszące 35 % cła normalnego (autonomicznego).

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu orzeka, czy ulga celna będzie zastosowana;

b)
poniżej wyszczególnione towary opłacają cło ulgowe, którego wysokość w stosunku do cła normalnego (autonomicznego), wynosi odpowiedni procent, uwidoczniony w poniższej tabeli:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło ulgowe w % cła normalnego (autonomicznego)
z 67 p. 2Kamienie półszlachetne, prawdziwe i sztuczne, sprowadzane w stanie surowym do obróbki (szlifowania) - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
z 71 p. 2Grafit zmielony również zespolony w grudki lub w płatki do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu35
z 71 p. 5 b)

i c)

Elektrody z węgla, niewyrabiane w kraju, do wyrobu ługu, karbidu, azotniaku, żelazokrzemu (ferrosilicium) i innych stopów żelaza oraz stali szlachetnych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
z 77 p. 2 a)

i p. 6 b)

Pałeczki ze szkła białego, pałeczki zabarwione w masie, - wszystko do wyrobu wełny szklanej, - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 77 p. 2 b)Rurki szklane maszynowo ciągnione dęte do wyrobu ampułek i t. p. opakowań, oraz rury szklane o średnicy 40 mm do 90 mm i rurki o średnicy 6 mm do 8 mm o grubości ścianki 0,5 mm do 1 mm do wyrobu termosów - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 85 p. 4Olej smarowy, używany przy wytłaczaniu z porcelany artykułów elektrotechnicznych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
z 96 p. 3 a)Siarczan baru strącony (blancfixe) do wyrobu papierów kredowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu25
z 102 p. 1Dwutlenek baru20
z 108 p. 4 a)Kwas azotowy, skoncentrowany (powyżej 40° Be), nitroza (mieszanina kwasu azotowego z siarkowym)75
z 112 p. 25 b)Nadmanganian potasowy do celów przemysłowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 112 p. 25 c)Organiczne przetwory chemiczne osobno niewymienione, używane jako odczynniki chemiczne przy płókaniu rud cynkowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
z 117 p. 7 b)Olej drzewny15
z 119 p. 4Benzaldehyd do wyrobu barwników syntetycznych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu15
z 140 p. 8 i

Uwaga 1:

Bednarka i blacha na zimno walcowane o grubości 0,15 mm do 0,17 mm do wyrobu kółek do obuwia - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 140 p. 8 i Uwaga 5:Stal taśmowa hartowana o wytrzymałości powyżej 70 kg na 1 mm kw do wyrobu piłek - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 148 p. 2 a)Przybory i wyroby z metali szlachetnych wymienionych w poz. taryfy celnej 148 p. 1 a) do celów naukowych i technicznych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
z 148 p. 5Drut srebrny specjalny t. zw. topikowy do wyrobu bezpieczników - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 150 p. 4 a) i b)Walce utwardzane o średnicy 850 mm i wyżej dla hut - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 152 p. 1T. zw. "walczaki" t. j. zbiorniki pary i wody wykute z jednego bloku, również spawane z jednym szwem podłużnym o średnicy 1.200 mm i długości 6.200 mm i wyżej, do kotłów wodnorurkowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu25
z 152 p. 6 a)

i b)

Dna wygięte żelazne, stalowe dla t. zw. kotłów krakowych o średnicy 2.700 mm i wyżej o grubości ścianki 32 mm i wyżej - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 153 p. 1 a) IFormy stalowe "wlewnice" obrobione do wyrobu rur żeliwnych, lanych systemem odśrodkowym - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 155 p. 1 lit. odpowiednia oraz lit. i)Drut stalowy hartowany do wyrobu szczotek - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30
z 156 p. 1

153 p. 1 b)

Wyroby pod postacią drutu korytkowego o szerokości poniżej 6,5 mm, względnie wyroby pod postacią korytkowej taśmy stalowej o szerokości powyżej 6,5 mm do wyrobu mechanizmów parasolowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 165 p. 2 a)Płatkowy metal aluminjowy t. zw. folja aluminjowa biała w rolach o szerokości 333 mm i wyżej, do przerobu fabrycznego-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu50
z 166Płatki aluminjowe do wyrobu materjałów wybuchowych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 173 p. 6 a)Koła tarczowe samochodowe bez opon i dętek, sprowadzane przez wytwórnie samochodów i przyczep-za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 175 p. 1 a)

i b)

Statki morskie z własnym popędem mechanicznym, z wyjątkiem osobno wymienionych10
p. 2 a) i b)Statki morskie pomocnicze10
p. 3Łodzie z własnym popędem mechanicznym:
a) rybackie (kutry)10
z b) wszelkie inne, o ile nie są luksusowe10
z 175 p. 4Statki morskie bez własnego popędu mechanicznego, doki, pontony morskie:
a) I, II żelazne lub stalowe10
p. 7Pogłębiarki rzeczne - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
Uwaga 2:Dźwigi, elewatory i t. p. pływające, osobno niewymienione urządzenia, nie mające charakteru statków, clą się podług tonnażu brutto pływaka z dodatkiem 50 % za urządzenia, obliczonego od stawki normalnej (autonomicznej).
z 177 p. 3Fibra wulkanizowana30
z 177 p. 6 b)

II i III i

p. 11 a) i b)

p. 20

Papier, wymieniony w poz. 177 p. 6 b) II i III i p. 11 a) i b), oraz papier podklejony tkaninami z p. 20 do wyrobu papieru światłoczułego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 177 p. 33Naczynia papierowe, chociażby klejone, również impregnowane, chociażby z napisami drukowanemi, służące jako opakowania dla fabryk konserw owocowych, warzywnych, musztardy i t. p.- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu10
z 178 p. 1 b)

I i II

Ilustracje jednobarwne i wielobarwne, sprowadzane przez redakcje dzienników i czasopism ilustrowanych20
z 184 p. 5 a)Przędza z włókien rami w kłębkach lub na szpulkach surowa nienitkowana do przerobu fabrycznego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 184 p. 5 b)Przędza z włókien rami w motkach surowa nitkowana, do przerobu fabrycznego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 184 p. 6 a)Przędza z włókien rami w kłębkach lub na szpulkach, bielona, nienitkowana, do przerobu fabrycznego - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 187 p. 2Tkanina bawełniana surowa, zawierająca w 1 kg wagi do 15 m kw włącznie do wyrobu opon samochodowych -- za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu20
z 187 p. 2Tkanina bawełniana surowa o wiązaniu satynowem, zawierająca w 1 kg wagi do 15 mk w włącznie, do wyrobu welwetów ciętych - za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu30

O ile chodzi o towary, które będą podlegały postanowieniom rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1928 r. w sprawie ceł maksymalnych (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 66), cło ulgowe, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, będzie wynosiło uwidoczniony w powyższej tabeli odpowiedni procent cła maksymalnego.

Pozwolenia Ministerstwa Skarbu, wydane na podstawie rozporządzeń: z dnia 30 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 739) i z dnia 31 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 405), zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1931 r. włącznie.
Za towary, które na podstawie niniejszego rozporządzenia względnie rozporządzenia obowiązującego w czasie clenia, mogłyby korzystać z ulg celnych, lecz które zostaną oclone bez zastosowania ulg celnych, może być zwrócona różnica należności między cłem normalnem a ulgowem, o ile:
a)
zostanie ustalona przez urząd celny tożsamość towaru przed wydaniem jego do wolnego obrotu, przyczem ustalenie tożsamości winno się odbyć przez stwierdzenie, że sprowadzone maszyny i aparaty są identyczne z przedstawionemi na poświadczonych rysunkach lub fotografjach, albo, jeżeli chodzi o inne towary, przez wydzielenie prób w sposób, przewidziany w § 42 rozporządzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276).
b)
podanie o zastosowanie ulgi celnej będzie złożone w przeciągu dni 30 od chwili ostatecznego ustalenia wyniku rewizji danego towaru.

Jeżeli petent wystąpi o ulgę celną przed sprowadzeniem towaru, lecz ocli go za cłem normalnem, zanim zostanie wydane pozwolenie na ulgową odprawę celną, to w takich wypadkach zwrot różnicy cła może nastąpić na skutek podania petenta, złożonego w przeciągu 30 dni od chwili przyznania ulgi celnej wraz z deklaracją celną (kwitem celnym) oraz z dowodami, stwierdzającemi zgodnie z niniejszem rozporządzeniem tożsamość towaru.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1931 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1931 r. włącznie.