Ulga celna na śledzie solone.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.61.540

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZANIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 8 lipca 1927 r.
o uldze celnej na śledzie solone. *

Na podstawie art. 7 lit. h) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Na objęte pozycją taryfy celnej 37 p. 4 lit. b) śledzie solone ustanawia się ulgę celną, wynoszącą 662/3%, o ile 10 kg. tych śledzi zawiera nie więcej niż 60 sztuk.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1927 r.
* Moc obowiązująca nin. rozporządzenia została przedłużona do dnia 30 czerwca 1923 r. włącznie zgodnie z rozporządzeniem Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 grudnia 1927 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 8 lipca 1927 r. o uldze celnej na śledzie solone (Dz.U.27.118.1013).