Uiszczenie drugiej zaliczki na podatek majątkowy przez rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.6.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 stycznia 1924 r.
w przedmiocie uiszczenia drugiej zaliczki na podatek majątkowy przez rolników.

Na mocy art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1924 r. o poborze drugiej zaliczki na poczet podatku majątkowego (Dz. U. R. P. № 5, poz. 38) zarządza się co następuje:
Płatnikom podatku majątkowego, należącym do kategorji producentów rolnych, zezwala się na zapłatę drugiej zaliczki na poczet tegoż podatku drogą sprzedaży zboża przez nich wyprodukowanego, przy, współudziale spółki udziałowej pod nazwą: Związek Polskich Organizacji Rolniczo-handlowych dla eksportu rolnego "Unitas" w Warszawie, pozostającej pod kontrolą organów rządowych.
Płatnicy, chcący skorzystać ze sposobu uiszczenia drugiej zaliczki na poczet podatku majątkowego, określonego w § 1 niniejszego rozporządzenia, winni do dnia 25 stycznia 1924 r. złożyć deklaracją według przepisanego wzoru lokalnej organizacji rolniczo-handlowej, uprawnionej do zbiórki zboża.

Wykaz tych organizacji został ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 1924 r. № 9.

Co do dostawy zboża winni się płatnicy zastosować do warunków, ustalonych przez organizacje rolniczo-handlowe.
Na zboże dostarczone zgodnie z deklaracją oraz zgodnie z warunkami, wspomnianemi w § 3 nin. rozp., otrzymują płatnicy (rolnicy) od lokalnej organizacji rolniczo-handlowej pokwitowanie według przepisanego wzoru (Monitor Polski № 9 z dnia 11 stycznia 1924 r.).

Pokwitowanie, opiewające na imię płatnika, będzie potwierdzało ilość otrzymanego zboża oraz jego równowartość obliczoną we frankach złotych. Pokwitowanie to winno być datowane dniem dostawy zboża, a podpisane przez funkcjonarjuszów lokalnych organizacji rolniczo-handlowych, upoważnionych do podpisywania kwitów na dostarczone zboże.

Pokwitowania, wspomniane w § 4 niniejszego rozporządzenia, a wystawione przed terminami płatności drugiej zaliczki (art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1924 r. Dz. U. R. P. № 5 poz. 38), zwalniają płatników do wysokości sumy franków złotych, na którą opiewają, od obowiązku uiszczenia zaliczki gotówką w przepisanych terminach.
Otrzymane pokwitowania winni płatnicy (rolnicy) starannie przechowywać celem zamiany tych pokwitowań na kwity kasowe, co nastąpi w czasie właściwym, który będzie podany do wiadomości płatników osobnem obwieszczeniem.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.