Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.108.738

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.
2.
Udzielanie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, ulg, o których mowa w ust. 1, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1.
3.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy regionalnej w:
1)
zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
2)
rybołówstwie;
3)
sektorach: hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję polegającą na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa bądź na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte; nie uważa się za nową inwestycję inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
2)
tworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji;
3)
mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, s. 141, z późn. zm.);
4)
podregionach - należy przez to rozumieć podregiony określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.2)).
1.
W przypadku gdy wielkość pomocy regionalnej przekraczałaby równowartość:
1)
22.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42,
2)
30.000.000 euro - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30,
3)
37.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach

- to pomoc regionalna stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

2.
W celu określenia, czy wielkość pomocy regionalnej przekraczałaby wartości określone w ust. 1, wartość planowanej pomocy regionalnej wyrażoną w złotych przelicza się na euro według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
1.
Pomoc regionalna dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca znajdującego się:
1)
w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej3) lub
2)
w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

- stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.

2.
Pomoc regionalna nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna, w przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zamierza skorzystać lub korzysta z pomocy indywidualnej na restrukturyzację, jeżeli wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację informacja o pomocy regionalnej została przekazana Komisji Europejskiej. W tym przypadku pomoc regionalna może być udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej na restrukturyzację.
Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją składa się przed rozpoczęciem prac nad nową inwestycją.
1.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:
1)
cenę nabycia gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2)
cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
a)
maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
b)
narzędzia, przyrządy i aparatura,
c)
wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
d)
urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.4));
3)
cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszt określony w ust. 1 pkt 3 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.
Wartości niematerialne i prawne określone w ust. 1 pkt 3 powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1)
będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną w zakładzie zlokalizowanym w podregionie, w którym jest realizowana inwestycja;
2)
będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3)
będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz pozostaną w jego posiadaniu przez okres co najmniej 5 lat;
4)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.5)).
5.
W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.
6.
W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Za nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji.
Warunkiem udzielenia pomocy regionalnej jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do:
1)
pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, oraz
2)
w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji - utrzymania inwestycji w danym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji lub, w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją - utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.
1.
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50 %, z wyjątkiem obszarów należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi 40 %, oraz podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 %.
2.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze motoryzacyjnym, dopuszczalna maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 30 % maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru w ust. 1, jeżeli wielkość planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość kwoty 5.000.000 euro.
3.
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 15 punktów procentowych wyrażonych w ekwiwalencie dotacji brutto w stosunku do maksymalnej intensywności, określonej w ust. 1 i 2.
1.
W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wielkość pomocy regionalnej ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R x (50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - dopuszczalną wielkość pomocy regionalnej dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy regionalnej określoną w § 9 ust. 1 - w zależności od podregionu, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną powyżej 50.000.000 euro, nieprzekraczającą równowartości 100.000.000 euro,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną przekraczającą równowartość 100.000.000 euro.

2.
Za duży projekt inwestycyjny uznaje się projekt nowej inwestycji, w przypadku której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną, określone w § 6 i 7, przekraczają równowartość 50.000.000 euro, przy czym koszty te obejmują wydatki, ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących daną inwestycję, a środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą realizacji ściśle określonego celu.
3.
Wyrażone w euro kwoty określone w ust. 1 i 2 przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
1.
Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9 albo wielkości pomocy regionalnej ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowej inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy.
2.
Pomoc regionalna, o której mowa w rozporządzeniu, podlega sumowaniu z inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9 albo wielkości pomocy ustalonej zgodnie z § 10 ust. 1.
Pomoc regionalna, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.

3) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.