Udzielanie poręczeń państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.34.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1975 r.

USTAWA
z dnia 23 października 1975 r.
o udzielaniu poręczeń państwowych.

Rada Ministrów może w imieniu Skarbu Państwa udzielać poręczenia (gwarancji) za zobowiązania wynikające z zagranicznych stosunków finansowych i handlowych:

1)
banków,
2)
przedsiębiorstw państwowych i ich zjednoczeń oraz innych państwowych osób prawnych,
3)
spółek, w których państwowe osoby prawne posiadają udział wynoszący co najmniej 50% kapitału zakładowego,
4)
innych jednostek gospodarki uspołecznionej posiadających osobowość prawną, jeżeli zaciągnięte zobowiązania znajdują dostateczne zabezpieczenie w ich majątku.

Minister Finansów może udzielać poręczenia (gwarancji) za zobowiązania, o których mowa w art. 1, jeżeli kwota zobowiązania nie przekracza 15 miliardów złotych lub równowartości tej kwoty wyrażonej w walucie obcej według kursu specjalnego obowiązującego w dniu udzielenia poręczenia.

Traci moc ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. Nr 12, poz. 91).

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.