Udzielanie poręki państwowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.12.91

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1948 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1948 r.
o udzielaniu poręki państwowej.

1.
Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w art. 2.
2.
Łączna suma każdorazowo ważnych zobowiązań kapitałowych, za które będą udzielone poręki państwowe, nie może przekraczać sumy 250 milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Poręka państwowa, wymieniona w art. 1, może być udzielona za zobowiązania:

1)
banków państwowych i przedsiębiorstw państwowych oraz związków samorządu terytorialnego, wynikające z ich zagranicznych stosunków finansowych i handlowych;
2)
wynikające z zagranicznych stosunków finansowych i handlowych takich instytucji, organizacji oraz spółek handlowych, w których więcej niż połowa kapitału zakładowego należy do Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw państwowych;
3)
innych osób prawnych, wynikające z ich zagranicznych stosunków finansowych i handlowych, w przypadkach, w których Minister Skarbu uzna, iż zobowiązania te mają dostateczne zabezpieczenie w ich majątku lub w udzielonym Skarbowi Państwa poręczeniu, dających pewność terminowego wywiązania się z zobowiązań, za których spłatę ma być udzielona poręka państwowa.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 341).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.