Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I - Rozdział 6 -... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 6 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  6

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I

§  28. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana małemu przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:
1)
nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;
2)
nie dokonał podziału zysków;
3)
nie przejął działalności innego przedsiębiorcy albo nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  29. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I może być udzielana w formie:
1)
pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na okres:
a)
10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:
2 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
1 500 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
1 000 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,
c)
krótszy niż 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek udzielanych na okres 5 lat;
2)
gwarancji o prowizjach korzystniejszych od rynkowych i o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu albo pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone, udzielanych na okres:
a)
10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:
3 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
2 250 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
1 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,
b)
od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,
c)
krótszy niż 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla gwarancji udzielanych na okres 5 lat;
3)
dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych, inwestycji quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:
a)
800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,
b)
600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,
c)
400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;
4)
kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że odsetek kwoty przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka maksymalnej wielkości pomocy udzielanej w innych formach wchodzących w skład kombinacji.
§  30. 
W przypadku małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy, o których mowa w § 29, ulegają podwojeniu.