Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności - Rozdział 3 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem... - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 3 - Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  3

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności

§  15. 
Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy.
§  16. 
W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
2)
oddelegowania przez organizację badawczą lub dużego przedsiębiorcę wysoko wykwalifikowanego personelu w rozumieniu art. 2 pkt 93 rozporządzenia nr 651/2014, w celu prowadzenia działalności B+R+I na nowo utworzonych stanowiskach pracy u przedsiębiorcy, któremu została udzielona pomoc, pod warunkiem że personel ten nie zastępuje innego personelu;
3)
usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.
§  17. 
1. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
2. 
Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności przeznaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 16 pkt 3, może zostać zwiększona do 100% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wielkość tej pomocy nie przekroczy równowartości 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1.