Pomoc na rzecz IPCEI - Rozdział 11 - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - Dz.U.2020.1456 - OpenLEX

Rozdział 11 - Pomoc na rzecz IPCEI - Udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1456

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2020 r.

Rozdział  11

Pomoc na rzecz IPCEI

§  44. 
1. 
Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana przedsiębiorcy prowadzącemu działalność B+R+I.
2. 
Pomoc na rzecz IPCEI podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej przed wydaniem decyzji potwierdzającej zgodność.
3. 
Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na warunkach określonych w decyzji potwierdzającej zgodność.
§  45. 
W przypadku pomocy na rzecz IPCEI kosztami kwalifikowalnymi są koszty:
1)
studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;
2)
uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;
3)
aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
4)
nieruchomości, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli - także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
5)
inne operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;
6)
nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
7)
badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie, niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty doradztwa i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
8)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;
9)
administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności B+R+I, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury - ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury;
10)
stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii - w przypadku pomocy na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:
a)
jest ono wynikiem działalności B+R+I, ale nie musi go dokonywać podmiot, który prowadził tę działalność, jeżeli uzyska prawo własności jej wyników, a zarówno działalność B+R+I, jak i pierwsze zastosowanie w przemyśle są objęte danym projektem i wspólnie zgłoszone Komisji Europejskiej,
b)
zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem;
11)
inne nierozłącznie związane z wykonywaniem projektu, z wyjątkiem kosztów stanowiących wydatki operacyjne nieobjęte pkt 10.
§  46. 
Intensywność pomocy na rzecz IPCEI nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.