§ 5. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  5.
Właściwy organ podatkowy przechowuje dokumenty, o których mowa w § 3, przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia okresu, w którym pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej może być udzielana.