Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym. - Dz.U.2004.267.2648 - OpenLEX

Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym 1

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania bankom spółdzielczym pomocy de minimis w ramach pomocy określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 137, poz. 1303 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870), zwanej dalej "pomocą de minimis w ramach ulgi podatkowej".
2. 2
 Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
3. 3
 Pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r. i dotyczyć roku podatkowego rozpoczynającego się najpóźniej w 2006 r.
1. 4
 Bank spółdzielczy może uzyskać pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.
2.
Do ustalenia wartości pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej przyjmuje się wartość funduszy podstawowych, określonych zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 5 ), na koniec danego roku podatkowego oraz średnią arytmetyczną średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca roku, którego dotyczy należny podatek dochodowy od osób prawnych.
 Bank spółdzielczy przedstawia właściwemu organowi podatkowemu zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej przez ten bank w różnych formach i z różnych źródeł w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających ten rok lat podatkowych, oświadczenie, że bank nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów, o których mowa w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, oraz informacje o każdej, innej niż pomoc de minimis, pomocy publicznej uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, wraz z dokumentami określającymi kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.
Właściwy organ podatkowy wydaje bankowi spółdzielczemu zaświadczenie o pomocy de minimis niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu określającego kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.
Właściwy organ podatkowy przechowuje dokumenty, o których mowa w § 3, przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia okresu, w którym pomoc de minimis w ramach ulgi podatkowej może być udzielana.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.
3 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.
4 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.76.499) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 kwietnia 2007 r.