§ 4. - Udzielanie pomocy de minimis bankom spółdzielczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.267.2648

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.
§  4.
Właściwy organ podatkowy wydaje bankowi spółdzielczemu zaświadczenie o pomocy de minimis niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu określającego kwotę pomniejszenia podatku dochodowego od osób prawnych.