§ 4. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom. - Dz.U.2019.1946 t.j. - OpenLEX

§ 4. - Udzielanie pomocy cudzoziemcom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1946 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2019 r.
§  4. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program oświadczenie potwierdzające te okoliczności oraz przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację, którymi mogą być w szczególności umowa o pracę albo dokument potwierdzający uzyskanie tytułu prawnego do lokalu.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 3 ustawy, cudzoziemiec i pełnoletni członkowie jego rodziny składają w centrum pomocy realizującym program oświadczenie o gotowości wspólnego zamieszkania.
3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 4 pkt 4 ustawy, cudzoziemiec składa w centrum pomocy realizującym program zaświadczenie lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych o konieczności leczenia wymagającego zmiany miejsca zamieszkania.