Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z przetwarzaniem... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z przetwarzaniem danych  - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.

Rozdział  3

Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z przetwarzaniem danych 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu sprawowania kontroli.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), jest organem uprawnionym do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, w celu podjęcia działań mediacyjnych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) jest Centralny organ techniczny KSI.

1. 
Przetwarzanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.
2. 
Decyzje podejmowane przez właściwe organy w celu rozpatrzenia wniosku wizowego, sprawdzenia autentyczności wizy lub spełnienia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państw Członkowskich mogą się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

(uchylony).

(uchylony).