[Uprawnienie Prezesa UODO do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych] - Art. 9. - Udział Rzeczypospolitej... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Uprawnienie Prezesa UODO do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  9.  [Uprawnienie Prezesa UODO do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych]

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 49 ust. 4 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), jest organem uprawnionym do przekazania sprawy Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, w celu podjęcia działań mediacyjnych.