Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 lipca 1969 r.
w sprawie uczestnictwa Republiki Malgaskiej i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Szwajcarii jako depozytariusz Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), został poinformowany przez Republikę Malgaską notą z dnia 12 sierpnia 1968 r. i przez Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej notą z dnia 27 września 1968 r., iż uważają się one za związane postanowieniami powyższej konwencji, których stosowanie było rozciągnięte na ich terytoria przez Francję.
Republika Malgaska i Republika Wybrzeża Kości Słoniowej są uważane za Państwa-Strony powyższej konwencji od czasu uzyskania przez nie niepodległości, a mianowicie: Republika Malgaska od dnia 26 czerwca 1960 r. i Republika Wybrzeża Kości Słoniowej od dnia 7 sierpnia 1960 r.