Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.21.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 marca 1993 r.
uchylające rozporządzenia w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21 , poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. Tracą moc:
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 76, poz. 383),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 101, poz. 514).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.