Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.76.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 94, poz. 900).
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.