Uchylenie niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1982 r.
w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

Na podstawie art. 16, art. 29 ust. 8 i art. 33 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 r. Nr 29, poz. 154 i z 1982 r. Nr 3, poz. 18) oraz art. 134 w związku z art. 133 i 237 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) zarządza się, co następuje:
1.
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie ograniczenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. Nr 29, poz. 162), z wyjątkiem przepisów dotyczących ograniczenia w swobodzie dysponowania środkami dewizowymi zgromadzonymi na rachunkach walutowych osób fizycznych - krajowców dewizowych.
2.
Do czasu wydania przez Ministra Finansów przepisów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273), pozostają w mocy zarządzenia Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego wydane na podstawie § 7 rozporządzenia wymienionego w ust. 1.
Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasiłków przysługujących członkom rodzin żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową oraz niektórych uprawnień tych żołnierzy w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 26, poz. 191), z tym że terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego nadal wypłacają zasiłki rodzinne przyznane członkom rodzin pozostającym na utrzymaniu żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w ramach obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych w ustalonej wysokości - do czasu zakończenia służby przez tych żołnierzy.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. z 1981 r. Nr 32, poz. 185 i z 1982 r. Nr 22, poz. 159),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 32, poz. 187).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 31 grudnia 1982 r.