Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.50.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.
Art.  32.
1. Rada Ministrów określi szczegółowe przepisy o wykonywaniu budżetu państwa, a w szczególności:
1) ustali rodzaje dochodów i wydatków, które wchodzą do budżetu państwa tylko wynikami,
2) określi zasady i tryb ustalania kwartalnych planów wykonywania budżetu centralnego i budżetów terenowych,
3) wyda przepisy dotyczące trybu dokonywania zmian w obrębie budżetu centralnego i poszczególnych budżetów terenowych.
2. 10 Rada Ministrów przy określaniu szczegółowych przepisów o wykonywaniu budżetów gromad może uregulować odmiennie sprawy unormowane przepisami art. 23 i 24.
3. 11 Rada Ministrów może uprawnienia, określone w ust. 1, przekazać Ministrowi Finansów.
10 Art. 32 ust. 2 dodany przez art. 1 pkt 9 lit. a) dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.
11 Art. 32 ust. 3 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 9 lit. b) dekretu z dnia 11 grudnia 1954 r. (Dz.U.54.56.278) zmieniającego nin. dekret z dniem 17 grudnia 1954 r.