Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.639

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 21 września 1921 r.
o ubezpieczeniu w zakładzie ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie w Poznaniu.

Na mocy art. 6 d. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Czasokres do zmiany statutu zakładu ubezpieczeń od wypadków w rolnictwie "wyznaczony w ustąpię 2 art. 6 rozporządzenia z dnia 15 października 1920 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków w rolnictwie (Dz. Urząd. M. b. Dz. Pr. r. 1921 № 1, poz. 2) przedłuża się o dalsze 9 miesięcy.
§  2. Na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej mają być bezzwłocznie przeprowadzone wybory delegatów przedsiębiorców na podstawie § 3 ustawy pruskiej z dnia 23 lipca 1912 r., o ubezpieczeniu od wypadków w rolnictwie (Zbiór ustaw pruskich str. 207).

Wybrani delegaci tworzyć będą zgromadzenie przedsiębiorców w myśl § 976 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 509).

Przeprowadzenie wyborów powierza się staroście krajowemu w Poznaniu, który wyda odpowiednie zarządzenia.

§  3. W ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz. Ust. Rzeszy str. 509) zmienia się następujące przepisy:

w § 923 ustęp 1 I. 2 zmienia się słowa "pięć tysięcy" na "dwieście tysięcy",

w § 925 pod I. 1 zmienia się słowa "trzy tysiące" na "sto dwadzieścia tysięcy" a pod I. 2 słowa "pięć tysięcy" na "dwieście tysięcy",

w § 1006 zmienia się słowa "jedna marka" względnie "dwie marki" na "dziesięć" względnie "dwadzieścia marek".

§  4. Przywraca się moc obowiązującą § 936 ustęp 2 i 3 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej.
§  5. Uchyla się następujące przepisy:
a) art. 4 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 października 1920 r. w sprawie ubezpieczenia od wypadków w rolnictwie (Dz. Urząd. b. Dz. Pr. r. 1921 № 1, poz. 2);
b) rozporządzenie niemieckiej Rady Związkowej z dnia 11 stycznia 1917 r. o wyborach według ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej (Dz. Ust. Rzeszy str. 39);
c) rozporządzenie Rady Związkowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 września 1918 r. o ustaleniu rocznego zarobku w ubezpieczeniu od wypadków w rolnictwie (Dz. Ust. Rzeszy str. 1222).
§  6. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.