Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.75.511

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 6 sierpnia 1920 r.
w sprawie tymczasowych zmian dotyczących organizacji i zadań Policji Państwowej.

Art.  1.

Policja państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa Państwa, tudzież bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. W czasie wojny ponadto może być użyta także dla celów wojskowych.

Art.  2.

O ile policja państwowa używaną jest dla celów wojskowych wszystkie jej organa obowiązane są do ścisłego wykonywania rozkazów wydanych im przez właściwe władze wojskowe.

Funkcjonarjusze policji państwowej winni popełnienia czynów przestępnych, podlegają wojskowym ustawom karnym i wojskowemu sądownictwu karnemu.

Art.  3.

Jeżeli policja państwowa zostaje użyta dla celów wojskowych, właściwe władze wojskowe mogą jej wydawać rozkazy bezpośrednio.

Art.  4.

Za samowolne opuszczenie służby, funkcjonariusze policji podlegają karom ustanowionym dla wojskowych za dezercję.

Art.  5.

Obowiązki funkcjonarjuszów policji oraz tryb postępowania służbowego przy użyciu policji dla celów wojskowych, określi osobna instrukcja Ministra Spraw Wojskowych, wydana w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  6.

W czasie trwania mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia policja państwowa w stosunku do osób wojskowych otrzymuje uprawnienia wojskowej Żandarmerji, w służbie zaś wartowniczej otrzymuje prawa wart wojskowych.

Art.  7.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Dzienniku Ustaw. Odwołanie niniejszego rozporządzenia nastąpić na podstawie uchwały Rady Ministrów.

Art.  8.

Wykonanie tego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.