Tymczasowe przekazanie Ministrowi Skarbu praw i obowiązków, dotyczących Państwowego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.7.18

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1941 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 11 października 1941 r.
o tymczasowym przekazaniu Ministrowi Skarbu praw i obowiązków, dotyczących Państwowego Zarządu Poczt i Telegrafów, oraz przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:

Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, prawa i obowiązki, dotyczące Państwowego Zarządu Poczt i Telegrafów, jak również zarządu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", które na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 26) oraz na podstawie art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz.U.R.P. z 1932 r. Nr 105, poz. 879) przeszły do zakresu działania Ministra Poczt i Telegrafów - przekazuje się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy traci moc obowiązującą w terminie ustalonym przez rozporządzenie Rady Ministrów.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.