Tworzenie, znoszenie oraz ustalanie siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.159.1048

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. 1

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i Nr 155, poz. 1016) zarządza się, co następuje:
Naczelna Prokuratura Wojskowa ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie.
1.
Tworzy się następujące wojskowe prokuratury okręgowe i określa ich siedziby:
1)
Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu,
2)
Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
2. 2
(skreślony).
3.
Tworzy się następujące wojskowe prokuratury garnizonowe i określa ich siedziby:
1)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy,
2)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Elblągu,
3)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gdyni,
4) 3
(skreślony),
5) 4
(uchylony),
6)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Krakowie,
7)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie,
8) 5
(uchylony),
9)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Olsztynie,
10) 6
(skreślony),
11)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Poznaniu,
12) 7
(uchylony),
13)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Szczecinie,
14)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie,
15)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu,
16)
Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze.
Wojskowe prokuratury okręgowe obejmują swoją właściwością:
1)
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu - obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze;
2)
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie - obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Elblągu, Krakowie, Lublinie, Olsztynie i Warszawie.
(skreślony).
Wojskowe prokuratury garnizonowe obejmują swoją właściwością:
1)
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy - obszar województwa kujawsko-pomorskiego,
2) 10
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu - w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i miasto Elbląg,
3) 11
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni - obszar województwa pomorskiego,
4) 12
(skreślony),
5) 13
(uchylony),
6) 14
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie - obszar województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
7) 15
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie - obszar województw: lubelskiego i podkarpackiego,
8) 16
(uchylony),
9) 17
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie - obszar województwa podlaskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego i miasto Olsztyn,
10) 18
(skreślony),
11)
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu - obszar województwa wielkopolskiego,
12) 19
(uchylony),
13) 20
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie - obszar województwa zachodniopomorskiego,
14) 21
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie - obszar województw: łódzkiego i mazowieckiego,
15) 22
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu - obszar województw: dolnośląskiego i opolskiego,
16)
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze - obszar województwa lubuskiego.
Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w dotychczasowej właściwości wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia i zniesienia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Monitor Polski Nr 36, poz. 358).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 2002 r.
2 § 2 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
4 § 2 ust. 3 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
5 § 2 ust. 3 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
6 § 2 ust. 3 pkt 10 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
7 § 2 ust. 3 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.20.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.
8 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

9 § 4 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
10 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 2002 r.
11 § 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 2002 r.
12 § 5 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
13 § 5 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
14 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
15 § 5 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.20.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.
16 § 5 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
17 § 5 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 2002 r.
18 § 5 pkt 10 skreślony przez § 1 pkt 5 lit. f) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
19 § 5 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.20.182) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.
20 § 5 pkt 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. g) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 2002 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

21 § 5 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.104.865) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.
22 § 5 pkt 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. h) rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.142.1192) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.