Zm.: rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.20.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 stycznia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 159, poz. 1048 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1192) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 uchyla się pkt 12;
2)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie - obszar województw będących we właściwości wojskowych prokuratur garnizonowych w: Elblągu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Warszawie.";

3)
w § 5:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie - obszar województw: lubelskiego i podkarpackiego,",

b)
uchyla się pkt 12.
Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Rzeszowie prowadzi w dalszym ciągu Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.