Tworzenie przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.55.433

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1949 r.

DEKRET
z dnia 26 października 1949 r.
o tworzeniu przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
1.
Ministrowie Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Skarbu mogą tworzyć w drodze zarządzeń przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego.
2.
Zarządzenie winno zawierać: nazwę, siedzibę i przedmiot przedsiębiorstwa oraz strukturę władz. Zarządzenie winno być ogłoszone w Monitorze Polskim.
1.
Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego działają na podstawie statutów nadanych przez zarządy miejskie, a zatwierdzonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
2.
Zarząd miejski winien przedstawić statut przedsiębiorstwa Ministrowi Handlu Wewnętrznego do zatwierdzenia nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia ogłoszenia zarządzenia, o którym mowa w art. 1.
1.
Przepisy, dotyczące wpisów do rejestru handlowego przedsiębiorstw państwowych, tworzonych na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42), stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego.
2.
Przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego przez wpis do rejestru handlowego uzyskuje osobowość prawną.
1.
Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego zaspokajają zapotrzebowanie na środki obrotowe oraz inwestycyjne w trybie określonym dla przedsiębiorstw państwowych.
2.
Od chwili wpisania do rejestru handlowego przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego może we własnym imieniu nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.
3.
Funduszami oddanymi przedsiębiorstwu, stosownie do ust. 1, jak również majątkiem nabytym przez przedsiębiorstwo we własnym imieniu dyrekcja przedsiębiorstwa rozporządza w granicach uprawnień, przewidzianych w niniejszym dekrecie i statucie.
4.
Za zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego, niezależnie od odpowiedzialności przedsiębiorstwa jego majątkiem, odpowiada właściwa gmina miejska majątkiem nieruchomym, stanowiącym jej własność, a oddanym w zarząd i użytkowanie przedsiębiorstwa.
5.
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej, wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Szefem Kancelarii Rady Państwa, ustali sposób podziału zysków pomiędzy gminę miasta, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę, a Skarb Państwa. Rozporządzenie to będzie przewidywało, że przynajmniej 10% zysku planowego i 15% zysku ponadplanowego przypadać będzie gminie.
1.
Przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego winny:
a)
być prowadzone według zasad rozrachunku gospodarczego na podstawie planów finansowo-gospodarczych i z zachowaniem przepisów rachunkowych, przewidzianych dla przedsiębiorstw państwowych, tworzonych na podstawie dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42),
b)
zorganizować na podstawie planu sieci taką ilość punktów sprzedaży, jaka jest potrzebna dla należytego zaopatrzenia ludności miasta,
c)
posiadać punkty sprzedaży na terenie miasta, które jest siedzibą przedsiębiorstwa, chyba że statut przedsiębiorstwa dopuszcza tworzenie oddziałów przedsiębiorstwa bądź punktów sprzedaży na terenie miast i osiedli okolicznych.
2.
Plany finansowo-gospodarcze i plan sieci punktów sprzedaży opracowuje właściwy zarząd miejski, a zatwierdza Minister Handlu Wewnętrznego na podstawie opinii właściwej miejskiej rady narodowej i wojewódzkiego urzędu planowania. Minister Handlu Wewnętrznego może upoważnić do zatwierdzenia planów sieci właściwych wojewodów.

Każde przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego winno posiadać dyrekcję.

1.
Dyrekcja przedsiębiorstwa składa się z naczelnego dyrektora i dyrektorów powołanych przez zarząd miejski i zatwierdzonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego. Liczbę członków dyrekcji określa zarządzenie o powołaniu przedsiębiorstwa.
2.
Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte. Cofnięcie zatwierdzenia skutkuje rozwiązanie umowy o prace.
3.
Dyrekcja uprawniona jest do wykonywania wszystkich czynności związanych ze zwykłym zarządem. Inne czynności mogą być wykonywane tylko za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego.
4.
Do ważności zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorstwo wymagane jest współdziałanie, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w statucie:
a)
2 członków dyrekcji łącznie,
b)
1 członka dyrekcji łącznie z pełnomocnikiem handlowym w granicach jego pełnomocnictwa,
c)
2 pełnomocników handlowych łącznie w granicach ich pełnomocnictw.

Minister Handlu Wewnętrznego ustala wytyczne i kierunek działalności gospodarczej i wykonuje nadzór nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego. Plany działalności przedsiębiorstw Miejskiego Handlu Detalicznego włącza się do planu resortowego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.

Kierownictwo działalności przedsiębiorstwa Miejskiego Handlu Detalicznego wykonuje zarząd miejski siedziby przedsiębiorstwa.

1.
Likwidacja przedsiębiorstwa następuje w drodze zarządzenia Ministrów Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu, w trybie w tym zarządzeniu przewidzianym.
2.
Ministrowie Handlu Wewnętrznego i Administracji Publicznej mogą w drodze zarządzenia przekształcić przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego na inne formy przedsiębiorstw państwowych lub uspołecznionych, wydając jednocześnie decyzję o przeznaczeniu majątku, którym stosownie do art. 4 ust. 3 przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego mogło rozporządzać we własnym imieniu.

Wykonanie dekretu porucza się Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministrom: Handlu Wewnętrznego, Administracji Publicznej i Skarbu.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.