Tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.111.1291

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1999 r.
w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz zgłoszeń aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, zwanych dalej "podatnikami".
Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego na zasadach określonych w rozporządzeniu nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
1.
Podatnicy zaopatrują się w formularze zgłoszeń identyfikacyjnych w urzędzie skarbowym lub organie podatkowym gminy (miasta) właściwym według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.
2.
Podatnicy składają wypełnione zgłoszenie identyfikacyjne w organie podatkowym gminy (miasta), właściwym dla podatku, z którego wynika obowiązek ewidencyjny, nie później niż w terminie:
1)
złożenia pierwszej deklaracji na podatek,
2)
dokonania pierwszej wpłaty podatku,
3)
płatności pierwszej raty podatku, jeżeli wpłata następuje po terminie

- po dniu 1 stycznia 2000 r.

3.
Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność oraz kompletność wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego, a następnie przekazuje je urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia.
4.
W przypadku gdy powodem dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego jest:
1)
podatek rolny oraz leśny lub od nieruchomości - zgłoszenia należy dokonać jednokrotnie w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku rolnego,
2)
podatek od nieruchomości i leśny - właściwy jest organ podatkowy gminy (miasta) dla podatku od nieruchomości,
3)
jeden z podatków wymienionych w pkt 1, płacony w więcej niż jednym organie podatkowym gminy (miasta) - właściwy jest wybrany przez podatnika jeden z tych organów podatkowych.
1.
Podatnicy obowiązani są do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji na podatek lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.
2.
Podatnicy składają zgłoszenie aktualizacyjne w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla płaconego przez podatnika podatku. Organ podatkowy gminy (miasta) sprawdza i potwierdza poprawność wypełnionego zgłoszenia aktualizacyjnego, a następnie, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez podatnika, przekazuje je do urzędu skarbowego, o którym mowa w § 3 ust. 3. W przypadku gdy powodem dokonania aktualizacji jest więcej niż jeden podatek, przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacji danych stosuje się odpowiednio wzory formularzy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 16, poz. 144).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.