Tryb przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie... - Dz.U.2004.76.714 - OpenLEX

Tryb przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.76.714

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

Na podstawie art. 127 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Kaucję gwarancyjną, o której mowa w art. 127 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przyjmuje się w trybie:
1)
złożenia depozytu pieniężnego na rachunek pomocniczy w urzędzie skarbowym, którym kieruje, właściwy dla podmiotu składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego;
2)
złożenia gwarancji bankowych w urzędzie skarbowym, którym kieruje, właściwy dla podmiotu składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego;
3)
złożenia w urzędzie skarbowym, którym kieruje, właściwy dla podmiotu składającego kaucję gwarancyjną w sprawach podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez bank lub dom maklerski, potwierdzającego dokonanie blokady obligacji Skarbu Państwa, w którym została zawarta klauzula określająca, że obligacje mogą być odblokowane za zgodą naczelnika urzędu skarbowego.
1.
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje podatnikowi potwierdzenie przyjęcia kaucji gwarancyjnej w formie pisemnej.
2.
W przypadku kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego, naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie przyjęcia kaucji, o którym mowa w ust. 1, po przedstawieniu polecenia przelewu kwoty depozytu pieniężnego na rachunek urzędu skarbowego i po otrzymaniu dokumentu bankowego potwierdzającego wpływ środków pieniężnych na rachunek urzędu skarbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).