Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.134.938

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą".
1.
Przedsiębiorca uznający, że spełnia warunki, o których mowa w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, może wystąpić do Prezesa Urzędu z pisemnym wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, zwanym dalej "wnioskiem". Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę wpływu wniosku.
2.
Wniosek przesłany pocztą elektroniczną lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem", adres poczty elektronicznej lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona w sposób określony w art. 51 ustawy zostanie przekazana Prezesowi Urzędu w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku drogą elektroniczną lub faksem.
3.
Przedsiębiorca może złożyć wniosek również ustnie do protokołu. Sporządzający protokół pracownik Urzędu opatruje go datą i godziną.
4.
Na prośbę przedsiębiorcy Prezes Urzędu informuje go, czy w tej samej sprawie wpłynął już wniosek innego przedsiębiorcy.
1.
Przedsiębiorca załącza do wniosku informację wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego lub dowód umożliwiający albo w istotny sposób przyczyniający się do wydania decyzji, o której mowa w art. 10 lub 11 ustawy.
2.
Do wniosku przedsiębiorca załącza także:
1)
oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, określające termin zaprzestania;
2)
oświadczenie, że przedsiębiorca składający wniosek nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 ustawy.
3.
Przedsiębiorca może załączyć do wniosku również inne dowody lub informacje, jeżeli uzna je za wskazane lub konieczne. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje w chwili złożenia wniosku niektórymi z takich dowodów lub informacji, może załączyć do wniosku ich wstępny opis.
Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, a w szczególności brak jest załączników, o których mowa w § 3, lub wniosek zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym niezwłocznie zawiadamia strony, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia. Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.
1.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku.
2.
Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.
1.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia powyższych warunków ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego, oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku wniosek ten nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków do celów stosowania art. 109 ust. 1-4 i art. 110 ustawy.
1.
Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie zakazanego porozumienia, którego wniosek dotyczy.
2.
Cofnięcie wniosku nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków. Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 130, poz. 1380).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.