Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej "ustawą".
1.
Przedsiębiorca uznający, że spełnia warunki, o których mowa w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, może wystąpić do Prezesa Urzędu z pisemnym wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, zwanym dalej "wnioskiem". Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę wpływu wniosku.
2.
Wniosek przesłany pocztą elektroniczną lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem", adres poczty elektronicznej lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona w sposób określony w art. 51 ustawy zostanie przekazana Prezesowi Urzędu w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku drogą elektroniczną lub faksem.
3.
Przedsiębiorca może złożyć wniosek również ustnie do protokołu. Sporządzający protokół pracownik Urzędu opatruje go datą i godziną.
4.
Datą wpływu wniosku złożonego ustnie do protokołu jest data i godzina przystąpienia do sporządzania protokołu.
1.
Przedsiębiorca dołącza do wniosku dowód lub informację, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub dowód, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2.
We wniosku przedsiębiorca może przedstawić opis porozumienia zawierający w szczególności wskazanie:
1)
przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie;
2)
produktów lub usług, których dotyczy porozumienie;
3)
terytorium objętego porozumieniem;
4)
celu porozumienia;
5)
okoliczności zawarcia porozumienia;
6)
roli poszczególnych uczestników w porozumieniu;
7)
imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w porozumieniu znaczące funkcje;
8)
czasu trwania porozumienia;
9)
czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej został złożony również do organów ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej.
3.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza także:
1)
oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, określające termin zaprzestania;
2)
oświadczenie, że przedsiębiorca składający wniosek nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 ustawy.
Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku również inne dowody lub informacje, wskazujące na istnienie zakazanego porozumienia.
1.
Przedsiębiorca może złożyć wniosek zawierający w szczególności wskazanie:
1)
przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie,
2)
produktów lub usług, których dotyczy porozumienie,
3)
terytorium objętego porozumieniem,
4)
czasu trwania porozumienia,
5)
celu porozumienia,
6)
czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej został złożony również do organów ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej

- jeśli wniosek zawiera wstępną informację lub dowód, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy.

2.
Przedsiębiorca załącza do wniosku oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3.
3.
Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę złożenia wniosku, określając niezwłocznie zakres informacji, o które wniosek powinien zostać uzupełniony, oraz termin, w którym przedsiębiorca jest obowiązany uzupełnić wniosek.
4.
Wniosek uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za złożony w dacie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5.
Nieuzupełnienie w terminie dowodu lub informacji, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, skutkuje nieuwzględnieniem wniosku.
Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, a w szczególności brak jest załączników, o których mowa w § 3, lub wniosek zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia pisemnie przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku.
1.
Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia powyższych warunków ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu.
2.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku wniosek ten nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków dla celów stosowania art. 109 ust. 1-4 i art. 110 ustawy.
1.
Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie zakazanego porozumienia, którego wniosek dotyczy.
2.
Cofnięcie wniosku nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków.
1.
Przedsiębiorca uznający, że spełnia warunki, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, może złożyć wniosek uproszczony w przypadku złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o zwolnienie z grzywien za udział w zakazanym porozumieniu obejmującym terytorium więcej niż trzech państw członkowskich Unii Europejskiej.
2.
Wniosek uproszczony zawiera wskazanie:
1)
przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie;
2)
produktów lub usług, których dotyczy porozumienie;
3)
terytorium objętego porozumieniem;
4)
celu porozumienia;
5)
czasu trwania porozumienia;
6)
państw członkowskich Unii Europejskiej, w których znajdują się dowody na istnienie porozumienia.
3.
Wniosek uproszczony zawiera również informację o wnioskach złożonych lub planowanych do złożenia przez przedsiębiorcę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w Komisji Europejskiej.
4.
Przedsiębiorca dołącza do wniosku uproszczonego oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 3.
5.
Prezes Urzędu wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosku uproszczonego o informację lub dowód, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wszczęcia postępowania dotyczącego porozumienia, o którym mowa we wniosku uproszczonym.
6.
Wniosek uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 5, uznaje się za złożony w dacie złożenia wniosku uproszczonego.
Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 134, poz. 938).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.