Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz tryb postępowania odwoławczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.66

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2)
ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
3)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
4)
nieletnim - rozumie się przez to ucznia i wychowanka;
5)
zakładzie - rozumie się przez to zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.
1. 
W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości dyrektor zakładu niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej, w postaci papierowej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.
2. 
Opinia, o której mowa w art. 6a ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, jest wyrażana w formie pisemnej, w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
1. 
Nauczyciel może zgłosić, w formie pisemnej, w postaci papierowej, uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
2. 
Na wniosek nauczyciela podczas zapoznawania go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
1. 
Dyrektor zakładu doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2. 
Karta oceny pracy zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4)
staż pracy pedagogicznej;
5)
stopień awansu zawodowego;
6)
wykształcenie;
7)
datę dokonania ostatniej oceny pracy;
8)
stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9)
uzasadnienie oceny pracy;
10)
datę dokonania oceny pracy;
11)
podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12)
pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3. 
Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
1. 
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości.
2. 
Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel rady zakładu;
3)
właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego;
4)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
3. 
Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Przewodniczący zespołu, o którym mowa w ust. 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, podczas którego nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
4. 
Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
5. 
Zespół sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.
6. 
Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
7. 
W przypadku rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy przez zespół oceniający stosuje się § 4 ust. 2 i 3 oraz § 8 ust. 2.
Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
1. 
Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady zakładu i zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego poczynione w toku wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich przedstawiane Ministrowi w sprawozdaniu każdorazowo po zakończeniu kontroli w zakładzie.
2. 
Opinie, o których mowa w ust. 1, wyraża się na piśmie.
3. 
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 2 ust. 1 oraz § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Wniosek dyrektora zakładu o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1)
przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2)
przedstawiciel organu nadzoru zwierzchniego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 95 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
3)
przedstawiciel rady zakładu;
4)
właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora zakładu;
5)
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora zakładu - powołany na jego wniosek.
2. 
W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której odwołuje się dyrektor zakładu.
3. 
Przepisy § 5 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora zakładu, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora zakładu przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 2263 oraz z 2019 r. poz. 928), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).