Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2263

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
3) nieletnim - rozumie się przez to ucznia i wychowanka;
4) zakładzie - rozumie się przez to zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.
§  2. 
1.  Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:
1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) dbałość o bezpieczeństwo nieletnich, w szczególności respektowanie i przestrzeganie zadań związanych z bezpieczeństwem zakładu;
3) wspieranie potencjału rozwojowego nieletniego, kierowanie się jego dobrem, troską o jego zdrowie i sprawność fizyczną, z poszanowaniem jego godności osobistej, w szczególności przestrzeganie i ochrona jego praw;
4) kształtowanie u nieletniego szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym przez własny przykład nauczyciela;
5) współpracę z innymi nauczycielami;
6) przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania zakładu, w tym jego wewnętrznych regulaminów;
7) poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą;
8) współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi nieletniego w zakresie realizacji procesu resocjalizacji;
9) przeciwdziałanie przejawom negatywnych zachowań nieletnich.
2.  Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
§  3. 
1.  Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, a także:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych;
2) diagnozowanie potrzeb i możliwości nieletniego oraz indywidualizowanie pracy z nim, w szczególności wspieranie nieletniego w realizacji indywidualnego planu resocjalizacji;
3) analizowanie swojej pracy, formułowanie wniosków z dokonanej analizy i wykorzystywanie tych wniosków do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy;
4) wykorzystywanie w codziennej pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami zakładu;
5) udział w innych zajęciach i czynnościach wynikających z zadań ustawowych zakładu.
2.  Kryteria oceny pracy nauczyciela kontraktowego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
§  4. 
1.  Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, a także:
1) podejmowanie działań innowacyjnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) realizowanie działań w zakresie przygotowania nieletniego do samodzielnego życia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych;
3) prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli;
4) wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zdobytych w toku doskonalenia zawodowego do podnoszenia jakości własnej pracy i pracy zakładu;
5) realizowanie powierzonych funkcji lub dodatkowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z potrzeb zakładu.
2.  Kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują także stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
§  5.  Kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego obejmują kryteria określone w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1, a także:
1) ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy zakładu;
2) aktywną współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz nieletniego;
3) spełnianie co najmniej trzech z poniższych kryteriów, wskazanych przez nauczyciela, obejmujących:
a) opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych, z uwzględnieniem potrzeb nieletniego,
b) upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu edukacji i wychowania,
c) przeprowadzanie i analizowanie badań z zakresu oświaty lub resocjalizacji oraz wykorzystywanie wyników tych badań do podnoszenia jakości pracy zakładu,
d) przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub z realizowanych zadań związanych z oświatą lub resocjalizacją poza zakładem oraz wykorzystywanie wyników tych działań do podnoszenia jakości pracy zakładu,
e) współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, z placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.
§  6. 
1.  1  Oceny pracy nauczyciela dokonuje się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego.
1a.  2  Poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 2 punktów.
1b.  3  Poziom spełniania kryteriów oceny pracy ustala się według wzoru:

gdzie:

x1, x2,..., xn - oznacza liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria,

y - oznacza maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez ocenianego,

Z - liczba całkowita, która oznacza ustalony procentowy poziom spełniania kryteriów oceny pracy.

2.  W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela na poziomie:
1) nie mniejszym niż 95% - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
2) nie mniejszym niż 80% - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
3) nie mniejszym niż 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
4) mniejszym niż 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.
§  7. 
1.  W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub na wniosek Ministra Sprawiedliwości dyrektor zakładu niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w formie pisemnej w postaci papierowej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.
2.  Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 2 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
§  8. 
1.  Dyrektor zakładu zapoznaje nauczyciela z projektem oceny pracy oraz wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń.
2.  Nauczyciel może zgłosić, w formie pisemnej w postaci papierowej, uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
3.  Na wniosek nauczyciela w czasie zapoznawania go z projektem oceny pracy i wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
§  9. 
1.  Dyrektor zakładu doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2.  Karta oceny pracy zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4) staż pracy pedagogicznej;
5) stopień awansu zawodowego;
6) wykształcenie;
7) datę dokonania poprzedniej oceny pracy;
8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9) uzasadnienie oceny pracy, obejmujące odniesienie się do spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy;
10) datę sporządzenia oceny pracy;
11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3.  Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 2 i 4 Karty Nauczyciela, a w przypadku dyrektora zakładu opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, stanowią załączniki do oceny pracy, które wraz z odpisem karty oceny pracy włącza się do akt osobowych pracownika.
§  10. 
1.  4  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości. Dyrektor dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
2.  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady zakładu;
3) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego;
4) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
3.  Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 6a ust. 10a Karty Nauczyciela, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
4.  Zespół sporządza pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia.
5.  Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
6.  Do ustalenia nowej oceny pracy przez zespół oceniający, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, stosuje się § 9 ust. 2 i 3.
7.  W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonaniu kwestionowanej oceny pracy.
§  11.  Przepisy § 2-10 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii, ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§  12. 
1.  Kryteria oceny pracy dyrektora zakładu obejmują:
1) organizację pracy zakładu;
2) współdziałanie z organami zakładu oraz zapewnienie efektywnego przepływu informacji między tymi organami;
3) prawidłowość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pobytu nieletniego w zakładzie, przebiegu nauczania, dokumentacji działalności wychowawczej i terapeutycznej oraz innej wymaganej dokumentacji prowadzonej w zakładzie;
4) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych oraz prozdrowotnych;
5) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu nieletniego oraz pracowników w zakładzie i poza nim;
6) realizację nadzoru pedagogicznego;
7) wdrażanie działań podnoszących jakość pracy zakładu;
8) zapewnienie nieletniemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej;
9) podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych w zakładzie;
10) przestrzeganie praw nieletnich i upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
11) wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań oraz zapewnienie pomocy w ich doskonaleniu zawodowym;
12) dbanie o własny rozwój zawodowy w zakresie zarządzania;
13) współpracę ze środowiskiem lokalnym i partnerami społecznymi oraz budowanie pozytywnego wizerunku zakładu;
14) prawidłowość dysponowania przyznanymi zakładowi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez zakład środkami pochodzącymi z innych źródeł;
15) prawidłowość wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zakładu, w tym dokonywania oceny ich pracy.
2.  5  W przypadku realizowania przez dyrektora zakładu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego, kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 albo w § 5, z tym że kryteriów określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.
3.  W przypadku nierealizowania przez dyrektora zakładu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych ocena pracy dyrektora obejmuje także kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 2-4, w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz w przypadku dyrektora ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego kryteria określone w § 5 pkt 2.
4.  Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady zakładu i zakładowych organizacji związkowych działających w tym zakładzie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego wykonującego nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich, dokonane w toku wykonywania nadzoru, złożone w formie pisemnej w postaci papierowej.
5.  Opinie, o których mowa w ust. 4, wyraża się na piśmie.
6.  6  Ustalanie oceny pracy dyrektora zakładu polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, które dyrektor musi spełnić.
7.  7  Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 6 ust. 1a, 1b i 2, § 7 ust. 1, § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
§  13. 
1.  Wniosek dyrektora zakładu o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu nadzoru zwierzchniego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 95 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
3) przedstawiciel rady zakładu;
4) właściwy nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora zakładu;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora zakładu - powołany na jego wniosek.
2.  W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od której dyrektor zakładu się odwołuje.
3.  Przepisy § 10 ust. 3-6 stosuje się odpowiednio.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 8
1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
2 § 6 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
3 § 6 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
4 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
5 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
6 § 12 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
7 § 12 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.928) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2019 r.
8 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2287), które utraciło moc z dniem 1 września 2018 r. w związku z art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).