Treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.92.1023

Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 sierpnia 2001 r.
w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40.000 euro.

Na podstawie art. 102i ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40.000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 102i ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie zawiera następujące informacje:
1)
oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia,
2)
oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem,
3)
oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wymienionym w pkt 2,
4)
określenie liczby i rodzaju emitowanych certyfikatów inwestycyjnych, wartości nominalnej i ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego oraz oznaczenie emisji tych certyfikatów,
5)
określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat,
6)
określenie rodzaju i terminu realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazanie ewentualnych ograniczeń przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych,
7)
określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych,
8)
oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne,
9)
oznaczenie nazwy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych,
10)
określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie,
11)
oznaczenie i podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem emitującym certyfikaty objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa,
12)
zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 11, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
W przypadku gdy ze względu na specyfikę funduszu inwestycyjnego, emitowanych certyfikatów lub inne okoliczności faktyczne lub prawne wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w odpowiednim miejscu w treści zawiadomienia wraz z wyjaśnieniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

...........................................

(miejsce i data sporządzenia zawiadomienia)

o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dokonywane w trybie i na warunkach określonych w art. 102i ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych

1. Oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, siedziby oraz adresu,

numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru

telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu

poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego będącego

emitentem certyfikatów inwestycyjnych objętych

zawiadomieniem:

...........................................................

2. Oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu,

numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru

telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu

poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych

zarządzającego funduszem wymienionym w pkt 1:

...........................................................

3. Określenie liczby i rodzaju emitowanych certyfikatów

inwestycyjnych oraz oznaczenie emisji tych certyfikatów:

...........................................................

4. Określenie wartości nominalnej i ceny emisyjnej certyfikatu

inwestycyjnego:

...........................................................

5. Określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu

inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte

zawiadomieniem:

...........................................................

6. Wskazanie rodzaju i terminu realizacji praw z certyfikatów

inwestycyjnych:

...........................................................

7. Wskazanie ewentualnych ograniczeń przenoszenia praw z

certyfikatów inwestycyjnych:

...........................................................

8. Określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów

inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji

certyfikatów inwestycyjnych:

...........................................................

9. Oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem

daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na

certyfikaty inwestycyjne:

...........................................................

10. Wskazanie sposobu dokonywania wpłat na certyfikaty

inwestycyjne oraz przedmiotu tych wpłat z podziałem na:

wpłaty pieniężne tak/nie

papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu

tak/nie

papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu

tak/nie

udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością tak/nie

...........................................................

11. Oznaczenie nazwy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i

faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty

elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu

certyfikatów inwestycyjnych:

...........................................................

12. Określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu certyfikatami

inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w

tym obrocie:

...........................................................

13. Imiona i nazwiska (z podaniem zajmowanego stanowiska) oraz

podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu

towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego

funduszem emitującym certyfikaty objęte zawiadomieniem,

upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania

zobowiązań w imieniu tego towarzystwa:

...........................................................

14. Zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 13:

My, niżej podpisani, działając w imieniu towarzystwa

zarządzającego funduszem inwestycyjnym, zobowiązujemy się

do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych

i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania

zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby

objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości

wpłat do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji

oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do

skutku:

...........................................................

...........................................................