Art. 77. - [Zastosowanie przepisów o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2201 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  77.  [Zastosowanie przepisów o służbie cywilnej oraz o pracownikach urzędów państwowych]
1.  48
 Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na:
1)
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku inspektora - stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195);
2)
stanowisku inspektora - stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem art. 4.
2.  49
 (uchylony).
3. 
Do pracowników innych niż wymienieni w ust. 1 mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).
48 Art. 77 ust. 1 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.
49 Art. 77 ust. 2 uchylony przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.1195) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 września 2023 r.