§ 1. - Terminy składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.15.137

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2004 r.
§  1.
1.
Wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków zarejestrowanych w krajowym rejestrze składa się w roku, w którym dany materiał ma być poddany ocenie polowej w terminach:
1)
do dnia 15 marca - w przypadku gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych i gatunków wieloletnich;
2)
do dnia 15 maja - w przypadku pozostałych jednorocznych gatunków roślin uprawnych;
3)
do dnia 31 sierpnia - w przypadku gatunków roślin uprawnych dwuletnich;
4)
do dnia 10 marca - w przypadku materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu;
5)
do dnia 30 maja - w przypadku materiału szkółkarskiego, innego niż określony w pkt 4.
2.
Przy zgłaszaniu odmiany innej niż zarejestrowana w krajowym rejestrze wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się nie później niż na rok przed terminem, o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Dla materiału szkółkarskiego i sadzeniaków ziemniaka oraz odmian roślin rolniczych reprodukowanych według systemu określonego przez Organizację Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD), nieprzeznaczonych do obrotu w kraju, wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się w terminach, o których mowa w ust. 1.