Terminy składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków. - Dz.U.2004.15.137 - OpenLEX

Terminy składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.15.137

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków zarejestrowanych w krajowym rejestrze składa się w roku, w którym dany materiał ma być poddany ocenie polowej w terminach:
1)
do dnia 15 marca - w przypadku gatunków roślin uprawnych jednorocznych ozimych i gatunków wieloletnich;
2)
do dnia 15 maja - w przypadku pozostałych jednorocznych gatunków roślin uprawnych;
3)
do dnia 31 sierpnia - w przypadku gatunków roślin uprawnych dwuletnich;
4)
do dnia 10 marca - w przypadku materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu;
5)
do dnia 30 maja - w przypadku materiału szkółkarskiego, innego niż określony w pkt 4.
2.
Przy zgłaszaniu odmiany innej niż zarejestrowana w krajowym rejestrze wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się nie później niż na rok przed terminem, o którym mowa w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Dla materiału szkółkarskiego i sadzeniaków ziemniaka oraz odmian roślin rolniczych reprodukowanych według systemu określonego przez Organizację Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD), nieprzeznaczonych do obrotu w kraju, wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się w terminach, o których mowa w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).