Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1070

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 67 ust. 17 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", oraz przypadki odstąpienia od tych terminów.
§  2.  Uposażenie wypłaca się funkcjonariuszowi, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który przysługuje uposażenie.
§  3.  Inne należności pieniężne wypłaca się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują innego terminu wypłaty.
§  4.  Należności pieniężne w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.
§  5. 
1.  Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty przez Szefa Kancelarii Sejmu na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:
1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza;
2) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.
2.  Termin wypłaty innych należności pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.