Art. 67. - [Składniki uposażenia funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  67.  [Składniki uposażenia funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej]
1. 
Uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków o charakterze stałym.
2. 
Uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej obejmuje:
1)
uposażenie według stopnia Straży Marszałkowskiej;
2)
uposażenie według stanowiska służbowego z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat.
3. 
Dodatkami o charakterze stałym są:
1)
dodatek specjalny;
2)
dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby.
4. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej otrzymuje dodatek specjalny, którego wysokość wynosi do 50% uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1%, i jest uzależniona od:
1)
stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej;
2)
efektów pracy funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej;
3)
(uchylony).
5. 
Wysokość dodatku specjalnego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, który uzyskał opinię służbową zawierającą ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, nie może być niższa niż 5% uposażenia zasadniczego.
6. 
Wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby nie może przekroczyć 30% uposażenia zasadniczego.
7. 
(uchylony).
8. 
(uchylony).
9. 
Wysokość dodatku specjalnego ustala się na okres 6 miesięcy w terminach:
1)
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;
2)
od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.
10. 
Ustalenie wysokości dodatku specjalnego nie jest wymagane w sytuacji, gdy jego wysokość w kolejnym okresie, o którym mowa w ust. 9, nie ulega zmianie.
11. 
Przełożony w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku:
1)
popełnienia przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej przewinienia dyscyplinarnego oraz naruszenia zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej,
2)
niewywiązywania się przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej z realizacji zadań służbowych,
3)
znacznego obniżenia efektywności pracy funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

- obniża wysokość dodatku specjalnego przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który został ustalony.

12. 
Przełożony w przypadku przedstawienia funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej w toku postępowania przygotowawczego zarzutu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego obniża wysokość dodatku specjalnego przed upływem sześciomiesięcznego okresu.
13. 
Przełożony może ustalić wyższą wysokość dodatku specjalnego przed upływem sześciomiesięcznego okresu, na który został ustalony, jeżeli jest to uzasadnione charakterem i efektami bieżąco realizowanych zadań lub wykonywaniem przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej czynności wykraczających poza zakres jego obowiązków służbowych.
14. 
(uchylony).
15. 
Funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej przysługują także należności pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie w związku z mianowaniem do służby stałej;
2)
nagrody roczne i zapomogi;
3)
nagrody uznaniowe;
4)
nagrody jubileuszowe;
5)
należności za podróże służbowe;
5a)
rekompensata pieniężna w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 23 ust. 2;
5b)
świadczenie motywacyjne;
5c)
świadczenie za długoletnią służbę;
6)
należności w związku ze zwolnieniem ze służby;
7)
należności pośmiertne.
16. 
(uchylony).
17. 
(uchylony).
18. 
Marszałek Sejmu określi, w drodze zarządzenia:
1)
stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych:
a)
stanowisk służbowych z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat, kierując się stanowiskiem, zakresem wykonywanych zadań służbowych, ponoszoną odpowiedzialnością i wymaganymi kwalifikacjami,
b)
stopni Straży Marszałkowskiej;
2)
rodzaje szczególnych kwalifikacji lub warunków służby uwzględnianych przy przyznawaniu dodatku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jego wysokość uzasadnioną poszczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby, a także przesłanki przyznania dodatku oraz okoliczności uzasadniające jego podwyższanie, obniżanie i cofanie.