§ 2. - Termin i sposób dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.295.1745

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót.